AUTOMAŠĪNAS NOMAS LĪGUMS

NR___

Jelgava, 2016.gada __.__________ _______________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­, turpmāk saukts Nomnieks, kas rīkojas pēc savas brīvas gribas, /fiziskās personas vārds, uzvārds/ no vienas puses, un SIA”AUTO KEMPERI” Reģ.Nr. 43603068547 juridiskā adrese Jelgavā,Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 28, LV­3001, turpmāk tekstā Iznomātājs, tās pilnvarotās personas ______________________ personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Statūtiem, no otras puses, noslēdza savā starpā  šādu Līgumu:

  1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Iznomātājs  nodod,  bet  Nomnieks  pieņem  atlīdzības lietošanā FIAT  markas automašīnu (saskaņā ar šā līguma Pielikumiem Nr.1,2,3,4,  kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa)

1.2.

AUTOMAŠĪNAS MARKA UN MODELIS FIAT DUCATO
REŖISTRĀCIJAS NUMURS
IZLAIDUMA GADS 20
ŠASIJAS NUMURS ZFA2500000
VIRSBŪVES KRĀSA BALTA
IZMANTOJAMĀ DEGVIELA dīzeļdegviela

turpmāk ­ Automašīna.

1.3. Īpašuma tiesības uz Automašīnu visā šā Līguma darbības laikā saglabājas Iznomātājam.

1.4. Iznomātājs garantē, ka Automašīna neatrodas meklēšanā sakarā ar aizdzīšanu, kā arī nav apgrūtināta ar jebkādām citām Nomniekam nezināmām saistībām.

  1. AUTOMAŠĪNAS PIEŅEMŠANA UN NODOŠANA

2.1. Iznomātājs nodod Automašīnu Nomniekam šā Līguma parakstīšanas brīdī Jelgavā ,Smilšu ielā 3,vai visā Latvijas teritorijā pēc iepriekšējas vienošanās.

2.2. Nomnieks nodod Automašīnu Iznomātājam šā Līguma termiņa beigās vai saskaņā ar šā Līguma 3.6.p., ja kāda no pusēm pirms termiņa lauž šo Līgumu Jelgavā Smilšu ielā 3,ja nav atrunāts savādāk.

2.3. Automašīnas pieņemšana un nodošana tiek noformēta ar attiecīgiem pieņemšanas un nodošanas aktiem, kurus paraksta abas puses un kuras ir šā Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  1. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1. Šajā Līgumā noteiktajā kārtībā Iznomātājs apņemas nodot Nomniekam Automašīnu nebojātā, nokomplektētā un pārbaudītā tehniskajā stāvoklī.

3.2. Ar šā Līguma parakstīšanas brīdi Nomnieks apņemas pieņemt no Iznomātāja Automašīnu ar visiem tās piederumiem atbilstoši šā Līguma priekšmetam.

3.3. Nomnieks apņemas izmantot Automašīnu saskaņā ar šā Līguma noteikumiem un pielikuma Nr.1 prasībām, Līgumā paredzētiem mērķiem, rūpīgi ar to apieties un uzturēt tehniskā kārtībā, ievērojot Automašīnas tehniskās ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumus, kā arī bez Iznomātāja rakstveida piekrišanas neveikt Automašīnas pārbūvi, vai to daļu demontāžu.

3.4. Izdevumus kurus sedz Nomnieks, kas saistīti ar Automašīnas ekspluatāciju, ietilpst:

–  degviela;

–  tehniskie šķidrumi.

3.5. Nomniekam ir pienākums nomaksāt nomas maksu par Automašīnas izmantošanu šā līguma slēgšanas brīdī, kā arī citus nepieciešamos maksājumus saskaņā ar šā Līguma noteikumiem.

3.6. Pārtraucot šo Līgumu, Nomniekam ir pienākums atdot Automašīnu Iznomātājam saskaņā ar šā Līguma noteiktiem noteikumiem.

3.7. Ja tiek atklāti Automašīnas defekti(virsbūve, aprīkojums) vai bojājumi, atdodot Automašīnu Iznomātājam, Nomniekam ir pienākums apmaksāt visus Iznomātāja izdevumus, kas saistīti ar defektu un bojājumu novēršanu.

3.8. Nomniekam šā Līguma darbības laikā nav tiesību nodot Automašīnu lietošanā citām personām, ieķīlāt, pārdot vai kā citādi to apgrūtināt.

3.9. Ievērot apdrošināšanas līguma Nr. 440 9005911, kurš noslēgts starp Iznomātāju un apdrošināšanas sabiedrību  COMPENSA , noteikumus.

3.10. Ārkārtas gadījumos kas saistīti ar a/m aprīkojuma vai agregātu, dzinēja un ritošās daļas nolietojuma rezultātā radušos bojājumiem nekavējoties paziņot Iznomātajam par to telefoniski , Mob.tālr.nr.+371 29558185 un vienoties par labošanas, zaudējumu apmēru noteikšanu un apmaksas kārtību.

3.11. Nomniekam nav tiesību:

–       Iznomāt Transportlīdzekli vai tā daļu;

–       Atļaut lietot transportlīdzekli trešajām personām bez Iznomātāja rakstiskas atļaujas;

–       Izmantot Transportlīdzekli, lai pārvadātu pasažierus par maksu;

–       Izmantot transportlīdzekli cita transportlīdzekļa vilkšanai;

–       Iznomātājam nezinot izmantot transportlīdzekli ārpus nomas līgumā noteiktā lietošanas reģiona robežām;

–       Izmantot transportlīdzekli nelikumīgu darbību veikšanai;

–       Izmantot transportlīdzekli sporta sacensībās vai tām trenējoties;

–       Izmantot transportlīdzekli mācību braucieniem.

  1. NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Nomas maksa par Automašīnas izmantošanu, kuru maksā Nomnieks šā līguma slēgšanas brīdī ir ______  apmērā par laika posmu no 2015.gada ­­­­­­­­­­­­­­­­­­ plkst 12:00   līdz 2015.gada ­­plkst  12:00,

4.2. Nomas maksu var maksāt skaidrā naudā vai ar pārskatījumu,

4.3. Nomas maksa tiek uzskatīta par nomaksātu tikai ar brīdi, kad nauda pilnā apmērā ir ieskaitīta Iznomātāja norēķinu kontā vai kasē.

  1. STRĪDU ATRISINĀŠANA UN PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušās no šā Līguma vai saistībā ar to, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses pārrunu ceļā nav panākušas vienošanos strīdus jautājumos, strīds  ir jānodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu institūcijās.

5.2. Puses ir atbildīgas par šo Līgumu saskaņā ar spēkā esošo LR likumodošanu.

5.3. Puses viena otrai ir atbildīgas par savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi pēc šā Līguma, un ir pienākums vienai otrai atlīdzināt ar to saistītos zaudējumus, izņemot gadījumus, kas tieši paredzēti šajā Līgumā.

5.4. Ja šajā Līguma noteiktajos termiņos Nomnieks ir izmantojis Automašīnu ne saskaņā ar tās paredzētiem mērķiem vai mērķiem, ko neparedz šis Līgums, kā arī ir noticis Automašīnas bojājums, daļējs vai pilnīgs tās zaudējums vai Automašīnas aizdzīšana, Nomniekam ir pienākums atlīdzināt Iznomātājam visus zaudējumus, kas saistībā ar to var rasties Iznomātājam.

5.5. To zaudējumu apmērs, kuri saistīti ar Automašīnas bojājumu, tiek noteikts, pamatojoties uz rēķiniem par iegādātajām detaļām un veiktajiem remontdarbiem, ko veicis Iznomātājs.

  1. ŠĪ LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, LĪGUMA GROZĪŠANAS, PAPILDINĀŠANA

6.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas puses, un ir spēkā līdz 2015.gada______________

6.2. Šo Līgumu var grozīt vai papildināt tikai pēc pušu rakstveida vienošanās, kas tiek noformēta kā pielikums šim Līgumam, un ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Šis Līgums ietver pilnīgu pušu vienošanos, puses to ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, un apstiprina to ar saviem parakstiem.

7.2. Šis Līgums ir sastādīts divos eksemplāros. Katra no pusēm saņem vienu eksemplāru. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

7.3. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.

7.4. Visos pārējos jautājumos, ko neparedz šā Līguma noteikumi, puses vadās pēc spēkā esošajiem LR likumdošanas aktiem.

PUŠU REKVIZĪTI

IZNOMĀTĀJS                                         NOMNIEKS

PUŠU PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS                                         NOMNIEKS