Pielikums Nr.1

2016.gada automašīnas

nomas līgumam Nr.

AUTO NOMAS NOTEIKUMI UN PRASĪBAS

 

Minimālais nomas termiņš ir viena nomas diennakts (24 stundas), nododot automašīnu vēlāk, pēc nomas termiņa beigām tiek aprēķināta nomas maksa par vēl vienu pilnu nomas dienu. Nomas maksa tiek aprēķināta par dienām , automašīnas saņemšanas diena tiek fiksēta nomas līgumā.

Prasības automašīnas autovadītājam, automašīnu drīkst vadīt persona, kura ir sasniegusi 25 gadu vecumu. Nomniekiem jābūt starptautiski atzītai autovadītāja apliecībai, ar autovadītāja stāžu ne mazāk kā 3 gadi. Lai saņemtu automašīnu, personai ir nepieciešams uzrādīt pasi un autovadītāja apliecību, kurai nav beidzies derīguma termiņš, un iesniegt pases un autovadītāja apliecības kopiju, kura tiks pievienota nomas līguma oriģinālam.

Automašīna tiek nodota Nomniekam labā tehniskā stāvoklī, ar stereo sistēmu, tīru salonu, ar visiem aksesuāriem, kas uzskaitīti nomas līguma Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar pilnu degvielas tvertni.

Cenā ietilpst: neierobežots kilometru nobraukums, Obligātā Civiltiesiskā Apdrošināšana, CASKO,uzpildīts Gāzes balons,septiķis priekš wc.

Nomnieka atbildība: Ja iznomātajai automašīnas virsbūvei nomas laikā radušies bojājumi vai notikusi automašīnas vai tās daļu zādzība, Nomnieka maksimālais pašrisks ir 600.00 EUR. Par bojājumiem/zaudējumiem automašīnas interjeram, sadzīves aprīkojumam vai interjera aksesuāriem Nomnieks atbild pilnībā. Tāpat nomnieks atbildīgs par automašīnas riepu bojājumiem. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem un stāvvietas sodiem, kas radušies automašīnas nomas laikā. Nomnieks apņemas tos samaksāt piecu dienu laikā no konstatēšanas brīža, pretējā gadījumā Nomnieks maksā līgumsodu 2% apmērā no soda summas. Pie satiksmes negadījumiem, kad automašīnu vadījis līgumā nereģistrēts vadītājs Nomnieks pilnībā atbildīgs par automašīnu.

Degviela automašīna tiek iznomāta ar pilnu degvielas tvertni. Nododot automašīnu, degvielas tvertnei jābūt uzpildītai. Ja automašīna tiek nodota ar mazāku degvielas daudzumu, tiek aprēķināta papildus maksa par trūkstošo degvielu 2.00 EUR par vienu litru.

Maksājumi tiek veikti ar bankas pārskaitījumu iznomātāja kontā vai skaidrā naudā.

Rezervēšana/Apmaksa Automašīnu rezervācija tiek apstiprināta 3 dienu laikā pēc Nomnieka personu apliecinošu dokumentu iesniegšanas. Rezervācija ir veikta tikai tad, kad Iznomātājs to apstiprinājis rakstiski un Nomnieks ir iemaksājis rezervācijas maksu 200.00 EUR apmērā. (Rezervācijas maksa tiks iekļauta nomas maksā). Kad rezervācija ir apstiprināta, Nomniekam tiek izsniegts rēķins par atlikušo nomas maksu. Rēķins jānomaksā 11 dienas pirms nomas sākuma. Rezervācijas, kas veiktas mazāk kā 10 dienas pirms nomas sākuma, tiek apstiprinātas tikai pēc pilnas nomas maksas saņemšanas. Automašīna Nomniekam netiks izsniegta, ja nebūs pilnībā apmaksāta noma un iemaksāts drošības naudas depozīts.

Maksa par rezervācijas atcelšanu:

Vairāk par 30 dienām pirms nomas sākuma: 50.00 EUR;

Mazāk par 30 dienām pirms nomas sākuma: 000.00 EUR;

Maksa par rezervācijas atcelšanu tiks ieturēta no rezervācijas maksas, kas tika iemaksāta pie automašīnas rezervācijas.

Drošības depozīts: Drošības depozīts 600.00 EUR apmērā ir jāiemaksā pirms automašīnas saņemšanas, kas tiek atmaksāts 3 darba dienu laikā pēc automašīnas nodošanas. Ja automašīna netiek nodota Iznomātājam līgumā noteiktajā vietā un laikā, tādā pašā stāvoklī, kā tā tika iznomāta, ar tukšu un tīru tualetes tvertni, tukšu izlietotā ūdens tvertni, tīru interjeru, ieskaitot visus aksesuārus, ar visu sadzīves aprīkojumu, kā tas uzskaitīts nomas līguma Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar pilnu degvielas tvertni, tiks aprēķinātas papildus maksas saskaņā ar šiem nomas noteikumiem, kas tiks ieturētas no drošības naudas depozīta.

Saņemšana/Nodošana: Automašīnas saņemšana/nodošana notiek Jelgavā Smilšu ielā 3,vai vietā par kuru iepriekš abpusēji ir vienošānās, Automašīnas saņemšanai, dokumentācijas noformēšanai un automašīnas demonstrācijai ir nepieciešams paredzēt 1 stundu laika. Tāds pats laiks jāparedz automašīnas nodošanai. Automašīna jānodod dienā, kad tas paredzēts nomas līgumā , tādā pašā stāvoklī, kā tā tika iznomāta, ar tukšu izlietotā ūdens tvertni, ar tukšu un tīru tualetes tvertni, tīru interjeru, ieskaitot visus aksesuārus, ar visu sadzīves aprīkojumu, kā tas uzskaitīts nomas līguma Automašīnas pieņemšanas/nodošanas aktā, un ar pilnu degvielas tvertni. Ja nodošanas brīdī Iznomātājs konstatē automašīnas bojājumus, tad Nomnieks nesaņem drošības naudu līdz brīdim, kad bojājumi tiks novērsti un būs zināmas to novēršanas izmaksas.

Papildus maksas:

– salona/interjera tīrīšana: 20.00 EUR 70.00 EUR;

– tualetes un tualetes tvertnes tīrīšana: 50.00 EUR;

Papildus aprīkojums/pieejamie aksesuāri:

Lietošanas noteikumi: Nomnieks ir atbildīgs par pareizas degvielas lietošanu, uzpildot automašīnu, kā arī par eļļas līmeņa, visu tehnisko šķidrumu līmeņa kontroli pie katras automašīnas degvielas uzpildīšanas reizes. Par mehāniskiem bojājumiem Nomniekam jāziņo Iznomātājam nekavējoties. Sīkāka informācija par izdevumu atmaksu par mehānisku bojājumu novēršanu nomas laikā tiek sniegta pie automašīnas iznomāšanas. Nomnieks ir atbildīgs par mehāniskiem bojājumiem, ja tie radušies, neievērojot lietošanas noteikumus, vai nevērīgas attieksmes rezultātā.

– radio, ledusskapja, elektroaprīkojuma, apkures, gāzes plīts disfunkcijas rezultātā veiktā remonta izdevumi nomas laikā netiek kompensēti, ja nav atsevišķas vienošanās par to.

– Iznomātajās automašīnās smēķēt ir aizliegts. Sods par smēķēšanu automašīnā: 200.00 EUR;

– Dzīvnieku uzturēšanās automašīnas salonā ir aizliegta, sods 100.00 EUR;

– aizliegts vadīt automašīnu ar ātrumu kas pārsniedz 120 km/h, par šādu pārkāpumu,

– Ja nomas perioda laikā Iznomātājs konstatē, ka Nomnieks ir pārkāpis ātrumu ierobežojumu, kas noteikts konkrētajā valstī, Iznomātājs iemaksāto drošības depozīta atmaksu aiztur uz 30 dienām, iespējamo administratīvo soda apmaksai.

Par minēto faktu tiek sastādīts akts, kuru paraksta abas puses un pieaicinātās personas.

Nomas perioda pagarināšana: Nomniekam atļauts pagarināt nomas periodu, tikai iepriekš par to vienojoties rakstiski ar iznomātāju (pieprasījumu par pagarināšanu var nosūtīt pa faksu un jāsaņem attiecīgs rakstisks apstiprinājums). Ja nomas periods tiek pagarināts pēc līgumā noteiktā nomas beigu termiņa, maksa par papildus dienām palielinās 100% apmērā no spēkā esošajiem nomas tarifiem, izņemot gadījumus, ja Nomnieks ar Iznomātāju par nomas perioda pagarināšanu un maksu par papildus dienām vienojušies savādāk. Izņēmuma gadījumos ir iespējama situācija, kad nomas periodu pagarināt nebūs iespējams.

Citi noteikumi: 

– par līgumā neparedzētiem gadījumiem ir iespējams vienoties atsevišķi;

– Gadījumos kad Apdrošināšanas sabiedrība pieņem lēmumu atteikt izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību visi izdevumi jāapmaksā Nomniekam;

– Ja CSNG ir vainīgs Nomnieks transportēšanas izdevumus no notikuma vietas līdz adresei Jelgava, Smilšu iela3 apmaksā Nomnieks;

Teritoriālie ierobežojumi: Saņemot attiecīgu pilnvarojumu no Iznomātāja, pārvietošanās atļauta bez ierobežojumiem Eiropas Savienības teritorijā. Bez rakstiska SIA”AUTO KEMPERI” pilnvarojuma, ārpus Eiropas ekonomiskās zonas automašīnas apdrošināšanas tiek uzskatītas par spēkā neesošām un pārvietoties aizliegts.

Iznomātājs                                        Nomnieks

 


 

PIELIKUMS Nr.2

2015.gada automašīnas

nomas līguma Nr

PIEŅEMŠANAS NODOŠANAS AKTS

 

SIA ”AUTO KEMPERI” Reģ.Nr. 43603068547 juridiskā adrese Jelgava, Pulkveža Oskara Kalpaka iela28, LV3001, turpmāk saukts Iznomātājs, pilnvarotā ________________ personā, kas darbojas, pamatojoties uz statūtiem, no vienas puses un __________________________, turpmāk saukts Nomnieks, no otras puses, saskaņā ar 2015.gada automašīnas nomas līgumu sastāda šādu aktu:

1. Atbilstoši šim aktam tiek nodota Automašīna, kurai ir raksturīgas šādas pazīmes:

AUTOMAŠĪNAS MARKA UN MODELIS FIAT DUCATO
REŖISTRĀCIJAS NUMURS
IZLAIDUMA GADS 20
ŠASIJAS NUMURS ZFA2500000
VIRSBŪVES KRĀSA BALTA
IZMANTOJAMĀ DEGVIELA DĪZEĻDEGVIELA
REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS AF
AIZDEDZES ATSLĒGU SKAITS 1 kompl.

 

2. _ nodeva, bet  _ pieņēma

Automašīnu tehniskā kārtībā uz šādiem noteikumiem:

2.1. Nodošanas datums

2.2. Komplektācija:

2.3. Tehniskais stāvoklis:

2.4. Dokumentācija reģistrācijas apliecība AF

2.5. īpašas atzīmes:

3. Šis akts satur pilnīgu pušu vienošanos, puses to ir izlasījušas un piekrīt visiem tā punktiem, un to ar savu parakstu apstiprina.

4. Šis akts ir pušu savstarpējo norēķinu pamats.

5. Šis akts ir sastādīts divos eksemplāros. Katra puse saņem vienu eksemplāru. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Automašīnas defektācija.

PUŠU PARAKSTI, PIEŅEMOT UN NODODOT AUTOMAŠĪNU:

IZNOMĀTĀJS                                               NOMNIEKS

Parakstīšanas datums

Parakstīšanas vieta